پنج شنبه ، 23 تير 1401

تامین و توزیع فرآوردهای نفتی (آزاد)

تامین سوخت مصرف کنندگان عمده اعم از معادن ، مرغداریها ، گلخانها ،کورهای آجرپزی

و کلیه شرکت های خصوصی و دولتی و غیره ... 

این شرکت مجهز به تانکرهای 6000 ، 12000 ، 14000 ، 19500 ،20000، 29000 و  30000 و 32000 هزار لیتری 

جهت حمل انواع فرآوردهای نفتی ( بنزین ، نفتگاز ، نفت سفید ، سوخت هواپیما و نفتکوره ) می باشد .