شنبه ، 22 ارديبهشت 1397

کریری

کریری: یکی دیگر از فعالیت های شرکت حمل و نقل فرآوردهای نفتی پیک سوخت فعالیت کریری است.

به عبارتی دیگر جابجایی انواع فرآوردهای تانکری (سوختی) از مبدا شهر مشهد ،نیشابور و قوچان به سایر

نقاط کشور و طبق قرارداد حمل با شرکت یا شخص صاحب فرآورده و با قبول انجام عملیات حمل ، با

استفاده از وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود متعهد میگردد.