سه شنبه ، 28 تير 1401

صدور بارنامه

شرکت پیک سوخت دارای دفاتر صدور بارنامه وزارت راه در شعب زیر میباشد :

دفتر صدوربارنامه مشهد :جنب انبار شهید بیخوش واقع در ورودی مشهد بعد از عوارضی نرسیده به میدان عسگریه 

دفتر صدوربارنامه نیشابور : جنب انبار نفت نیشابور