پنج شنبه ، 23 تير 1401

حمل مواد سوختی (تعرفه)

حمل سریع و ایمن انواع فرآوردهای نفتی با ناوگان در ظرفیتهای مختلف به سراسر استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی و اکثر نقاطع کشور

این شرکت پتانسیل بارگیری انواع قرآوردهای نفتی ( بنزین ، نفتگاز ، نفت سفید ، نفتکوره ) را

از تمام انبارهای سطح کشور داراست و جهت سوخت رسانی به جایگاههای سوخت ،

فروشندگی ها ، تعاونی ها و نیروگاههای سراسر کشور خدمت رسانی می کند .